Ontdek wat er leeft op het domein

Werking

Pedagogisch beleid

Aanbod (Dienstverlening en Missie)

Onze dienstverlening omvat de verzorging en de pedagogische begeleiding van uw kind.

Wij besteden veel aandacht aan zijn/haar individuele ontwikkeling en bieden ruim de gelegenheid om in groep zijn/haar persoonlijkheid en zelfredzaamheid op te bouwen.

Uw kind wordt in zijn/haar groep opgevangen door een team van gemotiveerde begeleidsters. Deze mensen beschikken over het door Kind en Gezin vereiste diploma en vaardigheden.

De dagindeling verschilt per groep, maar is steeds een gevarieerde afwisseling tussen spel, voeding, rust en verzorging.

Wij stemmen ons aanbod af op de specifieke behoeften van elke leeftijdsfase waarin uw kind zich bevindt.

Ons kinderdagverblijf wordt ingedeeld in 4 groepen: de baby’s, de kruipers, de lopers en de peuters met voor elke groep een eigen lokaal. Wij streven naar een optimale kwantiteit/kwaliteit verhouding, dit betekent dat er doorgaans maximum 13 kindjes per groep gelijktijdig aanwezig zijn. In elke groep werken 2 voltijdse begeleidsters.

Naargelang de leeftijd, eigenheid en ontwikkeling (alsook de beschikbare plaats) wordt uw kind in één van deze groepen opgevangen.

Het doorschuiven van uw kindje naar een volgende groep gebeurt steeds in overleg met u, de leiding en de begeleidsters.

Deze overgang wordt goed voorbereid door meerdere wenmomenten van uw kind in de volgende groep te organiseren.

Activiteiten

Naast de dagelijkse verzorging en opvang besteden wij heel veel aandacht aan creatieve activiteiten. Elk kind heeft een natuurlijke behoefte om zich te uiten, een spontane drang tot expressie.

De kindjes worden gestimuleerd om deel te nemen aan concrete doe- en knutselactiviteiten. Het resultaat van het knutselwerkje is geen doel op zich, wel het plezier dat uw kindje hieraan beleeft. Spelen is immers pret beleven.

Daarnaast is er veel ruimte voor spontaan spel.

Hoewel uw kindje hier in een groep leeft, trachten  de begeleidsters de activiteiten zo veel mogelijk aan te passen aan de leeftijd, ontwikkeling en eigenheid van uw kindje. Het kinderdagverblijf beschikt over heel wat duurzaam speelgoed en educatief spelmateriaal.

Samenwerking met de ouders

De ouders hebben dagelijks de mogelijkheid om mondeling informatie, suggesties en bemerkingen uit te wisselen over de opvang met de begeleidsters en de verantwoordelijken.

Daarnaast kan er steeds via telefoon of e-mail worden gecommuniceerd.

Het over en weer boekje biedt hierop een aanvulling. In dit boekje noteren de begeleidsters het dagverloop in de groep en individuele informatie van uw kindje. U kunt hierop vrijblijvend participeren.

Er is inspraak en overleg omtrent de overgang van uw kindje naar een volgende groep. Periodiek worden er kwaliteitsbevragingen uitgevoerd.

Via periodieke nieuwsbrieven worden de ouders op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de kribbe. Daarnaast informeren wij de ouders via affiches omtrent dringende boodschappen, bvb : ziekte,verlof of vervanging van een begeleidster, sluitingsdagen…

Samenwerking met externen

Het kinderdagverblijf ontvangt regelmatig informatie (omzendbrieven) en volgt de regelgeving en aanbevelingen van Kind en Gezin nauwgezet op.

In functie van onze erkenning  wordt ons kinderdagverblijf periodiek gecontroleerd door Zorginspectie Vlaamse Overheid.

Anderzijds is onze kribbe aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond. Deze organisatie informeert onze instelling omtrent de regelgeving in de kinderzorgsector en vertegenwoordigt ons in de respectievelijke beleids- en overlegorganen.

Daarnaast is er periodiek overleg met allerlei instanties, zoals het gemeentebestuur Londerzeel (lokaal overleg + meldpunt kinderopvang), Dienst Opvanggezinnen Londerzeel en andere kinderdagverblijven in de regio.