Ontdek wat er leeft op het domein

Opnamebeleid & Opvangplan

Opnamebeleid – Opvangplan

Elke inschrijving gebeurt uitsluitend schriftelijk bij Dirk, Marijke of Heidi

Er wordt een “ inschrijvingsformulier (formulier 125 bis – Kind en Gezin)

opgesteld dat door de ouder(s) wordt getekend. Dit formulier vermeldt :

–       de identificatiegegevens van de ouders en gezinssamenstelling.

–       de gevraagde en toegestane opnamedatum (maand en jaar).

–       de frequentie (aantal volle of halve dagen/week).

Het formulier wordt door het kinderdagverblijf opgenomen in de opnameplanning en later bij de opname van het kind toegevoegd aan het opvangdossier.

De ouder(s) hebben op eenvoudig verzoek steeds toegang tot de gegevens van het individueel opvangdossier van hun kind. Dit vertrouwelijk dossier wordt discreet bewaard in een afgesloten dossierkast op het secretariaat van ons Kinderdagverblijf.

Na storting door de ouders van een reservatiewaarborg van € 25,00 bezorgt het kinderdagverblijf de ouders een brief met de bevestiging van de storting.

Dit bedrag wordt integraal in mindering gebracht op de eerste maandfactuur van de financiële bijdrage van het gezin. Indien de opvang niet doorgaat – buiten de wil van het kinderdagverblijf – blijft de reservatiewaarborg behouden als beheer/administratiekosten.

Bij uitstel van de geplande opvang – vanwege de ouder – van meer dan één maand wordt de inschrijving geannuleerd. De volgorde van de inschrijvingen is bepalend voor de datum van opvang van uw kind. Vanaf 5 december 2008 worden er nieuwe voorrangsregels inzake opnamebeleid toegepast (Wijzigingen Besluit Vlaamse Regering 23 februari 2001).

20% van de opvangcapaciteit gaat dan naar 4 voorrangsgroepen, zijnde alleenstaande ouder(s), ouder(s) met laag arbeidsinkomen of die opleiding volgen, ouder(s) met inkomen lager dan inkomensgrens en bij sociale/pedagogische. motieven.

Om u te helpen bij uw belangrijke keuze inzake kinderopvang kunt u ons kinderdagverblijf (na afspraak) bezoeken en de nodige informatie omtrent onze werking en ons opvangaanbod verkrijgen.

U kunt voor de opvangdatum een moment afspreken om uw kindje even te laten wennen aan haar/zijn nieuw verblijf, informatie uit te wisselen en kennis te maken met de begeleidsters en administratieve zaken(opvangdossier) te regelen.

Om een goede vertrouwensrelatie tussen uw kindje en de begeleidsters op te bouwen, vragen wij een aanwezigheid van minimum 3 verschillende opvangmomenten per week. Het kan hier gaan om volle of halve dagen, bijvoorbeeld: maandag, woensdagvoormiddag en vrijdag van 8u30 tot 12 u.

Wijzigingen in het overeengekomen opvangplan zijn bespreekbaar. Eventuele wijzigingen hangen af van de bezetting van het moment. Bij structurele wijzigingen zal er een schriftelijk bijvoegsel bij het opvangplan worden gevoegd.