Ontdek wat er leeft op het domein

5. Geldelijke bepalingen

5. Bepaling financiële bijdrage van het gezin

De regeling financiële bijdrage van het gezin van het kinderdagverblijf gebeurt volgens de bepalingen van het “Nieuwe decreet Kinderopvang” van 22/11/2013 en conform de opeenvolgende mededelingen van Kind en Gezin tussen deze datum en heden.

Deze bijdrageregeling is niet van toepassing voor de buitenschoolse kinderopvang (zie apart huisreglement buitenschoolse opvang).

De ouders moeten zelf hun ouderbijdrage berekenen via de website van Kind en Gezin. Het attest inkomenstarief met vermelding van de ouderbijdrage wordt per mail/ post verstuurd en is geldig tot eind december van dat kalenderjaar. Een kopij van dit attest moet bezorgd worden aan het kinderdagverblijf.

Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen van dit attest kunt u zich richten tot de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf.

Klik hier voor meer info betreffende het attest inkomenstarief

Ouders, waarvan de financiële middelen tijdelijk of blijvend ontoereikend zijn, kunnen een sociaal tarief aanvragen. Informatie kunt u uitsluitend bekomen bij de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf. Discretie is gewaarborgd.

Indien u het kinderdagverblijf niet tijdig of geen attest inkomenstarief voorlegt (uiterlijk op de laatste kalenderdag van de maand waarin uw kindje voor het eerst wordt opgevangen in het kinderdagverblijf) zullen wij de maximale financiële bijdrage van het gezin toepassen.

Elk jaar ontvangt u een officieel fiscaal attest (Kind en Gezin)  met vermelding van het totaal van de betaalde financiële bijdragen van het gezin en toeslagen in het vorige kalenderjaar. Dit attest dient als bewijsstuk bij uw aangifte personenbelasting.

Klik hier om het attest inkomenstarief aan te vragen

Wijze van facturatie

Maandelijks ontvangt u van het kinderdagverblijf een formulier ”individuele rekening van de maand” met vermelding van de volle en halve aanwezigheidsdagen van uw kindje in deze maand.
Indien u akkoord gaat, bezorgt u het formulier ondertekend terug aan de begeleidster(s) van de leefgroep van uw kindje.
Voor opmerkingen contacteert u rechtstreeks de verantwoordelijken.
U ontvangt dan de factuur van deze maand via email. U dient te betalen binnen de 14 dagen via overschrijving op onze rekening 734-1422758-68.

De opvolging van de betaling van ouderbijdragen gebeurt door de dienst boekhouding.
Bij niet tijdig betaalde facturen ontvangt u een herinnering tot betaling van uw factuur.
Uitstel van betaling of een (af)betalingsplan kan steeds discreet worden afgesproken met de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf.

Opzegmodaliteiten

Ouders die de afgesproken termijn in het opvangplan voortijdig willen beëindigen, moeten dit schriftelijk en minstens 1 maand voor de beëindiging kenbaar maken aan de verantwoordelijke(n) van het kinderdagverblijf.

Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd zullen de ouders aan het kinderdagverblijf een schadevergoeding moeten betalen ten bedrage van 25% van de normale ouderbijdrage van 1 (één) maand, tenzij de ouders een gerechtvaardige reden kunnen voorleggen (gestaafd door een document of verklaring bvb: plotse werkloosheid van één van de ouders).

Deze modaliteiten gelden ook voor een langdurige onderbreking van het opvangplan door de ouder(s).

Bij herhaaldelijke inbreuken tegen de bepalingen van het huisreglement kan het kinderdagverblijf de opvang van uw kind vroegtijdig beëindigen. De ouders zullen hiervan schriftelijk en aangetekend worden verwittigd. Het kinderdagverblijf zal de opvang NOOIT zonder gegronde reden onvoorzien stopzetten.

Beide partijen , het kinderdagverblijf en de ouders hebben de mogelijkheid om zich te wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin.